Loppis vid Strandvallen

Hammarslaget stadgar

Stadgar antagna 1994 och reviderade 2012

1 Föreninngen skall verka för att HAMMAR med omnejd får en positiv utveckling. Särskild vikt ska läggas vid sysselsättningen, företagandet, fritidsverksamhet och närservice.
Föreningen skall också verka för en positiv sammanhållning och gemenskap bland de boende och temporärt boende i Hammar

2 Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden.

3 Medlemskap kan tecknas av alla, oavsett ålder kön och nationalitet.

4 Medlemsmöten varav ett kan vara årsmötet skall hållas minst två gånger om året.

5 Styrelsemöten skall hållas minst 5 gånger per år.

6 Styrelse om 7-10 personer utses av årsmötet. Årsmötet väljer ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

7 Årsmötet väljer också 1- 3 stycken styrelsesuppleanter med för dem fastställd turordning.

8 Styrelse och suppleanter väljs för en tid av två år.
Dock bör mandatperioderna för styrelseledamöter fastställas så att högst 60 % av styrelseledamöterna ska väljas samma år.

9 Två revisorer och en revisorsuppleant väljs av årsmötet för en tid av ett år.

10 Ekonomisk teckningsrätt för föreningen innehavs av kassör och ordförande var för sig.

11 Årsmötet skall hållas under 1:a kvartalet.

12 Kallelse till årsmöte och medlemsmöte skall tillställas medlemmarna eller annonseras minst 10 dagar före mötet.

13 Medlemsavgiftens storlek för nästkommande verksamhetsår fastställes av årsmötet.

14 Ordföranden är sammankallande till alla möten.

15 För att styrelsen skall vara beslutsför erfordras att minst fyra ordinarie ledamöter eller suppleanter för dessa är närvarande. För beslut fordras enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. Suppleant äger endast rösträtt då någon ordinarie ledamot är frånvarande. Men suppleanterna skall kallas till styrelsemöten.

16 Styrelsen skall föra noggranna räkenskaper Föreningens verksamhetsår omfattar tiden från den 1 januari till och med den 31 december. Räkenskaperna ska hållas till revisorernas förfogande senast den 20 januari påföljande år.

17 Vid årsmötet skall styrelsen avge årsberättelse och revisorerna avge revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

18 Protokoll skall föras både vid styrelsemöte och medlemsmöte.

19 För beslut vid föreningsmöten erfordras enkel majoritet i röstetal. Om antalet röstande är lika gäller ordförandens mening. Ombud äger ej rösträtt, ej heller medlem som ej erlagt medlemsavgift.

20 Styrelsearvode utgår ej. Kostnadsersättning fastslås av årsmötet.

21 Stadgeändringar kan endast ske vid två på varandra följande medlemsmöten varav det ena kan vara ett årsmöte.

22 Valberdeningen består av två personer och utses av årsmötet.

23 För upplösning av föreningen krävs beslut av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt ändamål i föreningens anda, dels var den upplösta föreningens handlingar mm skall arkiveras.

Här kan du skriva in telefonnummer, e-postadress etc. Det finns en särskild ruta för e-postadressen nedan.

e-post: